12 października, 2019 DRK&P Kancelaria Adwokacka

Inwestycje narciarskie – długo wyczekiwane uproszczenie procedur administracyjnych.

W dniu 11 października 2019 roku weszło w życie długo wyczekiwane przez branżę narciarską w  Polsce Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dzięki nowym przepisom, przy kwalifikowaniu inwestycji pod kątem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie uwzględniana wielkość danej inwestycji narciarskiej.

Nowe Rozporządzenie uzależnia konieczność uzyskania w/w decyzji od przekroczenia przez daną inwestycję progów obszarowych wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 49 oraz 50 Rozporządzenia, wynoszących na obszarach objętych formami ochrony przyrody powierzchnię 5 ha lub 10 ha poza tymi obszarami. Przedsięwzięcia, które nie osiągną w/w progów, nie będą wymagały w ogóle uzyskania decyzji środowiskowej.

Decyzja ta nie będzie również wymagana na mocy § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia w odniesieniu do kolei liniowych przeznaczonych do obsługi terenów narciarskich nieosiągających progów określonych w pkt 49 lub 50 oraz wyciągów o długości nie większej niż 100 m.

Warto także zwrócić uwagę na przepis § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, który rozwiewa wątpliwości co do rozumienia terminu – tereny narciarskie przez wprowadzenie jego definicji. Zgodnie z nią tereny narciarskie są to obszary zajęte lub przekształcone na potrzeby realizacji i funkcjonowania tras zjazdowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Wprowadzone przepisy ułatwią tworzenie nowych miejsc rekreacji dla narciarzy oraz przyczynią się do rozwoju narciarstwa i zimowych kurortów turystycznych. Dla przypomnienia – przed wejściem w życie w/w Rozporządzenia, budowa każdej kolei, wyciągu czy trasy narciarskiej (obojętnie czy była to stacja narciarska, czy mały wyciąg orczykowy) wymagała od inwestora przejścia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, często bardzo długotrwałego, skomplikowanego i kosztownego.